Friday, 30 January 2009

Swedish Learning Process

การได้มาเรียนที่ประเทศสวีเดน เป็นประสบการณ์ที่ดีมากสำหรับผม สำหรับการเรียนการสอนหนังสือในประเทศสวีเดนนั้นแตกต่างจากระบบการศึกษาของประเทศไทยมากครับอย่างแรก ระบบการศึกษาที่นี่เน้นให้ผู้เรียนให้มีส่วนร่วมมาก เน้นการทำงานร่วมกัน เน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การประเมินผล ก็จะเน้นที่ผลลัพธ์ของการทำงานร่วมกันมากกว่าการมานั่งสอบปลายภาค คะแนนส่วนใกญ่จะถูกกระจายไปที่กิจกรรมต่างๆ ที่ถูกผนวกเข้ามาในรายวิชา ทั้งการสัมมนา เวิร์กช็อบ พรีเซนต์ การโต้เถียงโต้แย้งกัน การ mooting ส่วนการสอบปลายภาคจริงๆ จึงไม่ค่อยทำให้นักศึกษาเครียดมากนักแต่สำหรับการศึกษาของประเทศไทย การให้น้ำหนักในการวัดผลสัมฤทธิ์ ยังคงอยู่ี่ที่การนั่งทำข้อสอบสามสี่ชั่วโมง โดยการจำเรื่องราวมาแล้วเอามาตอบ ซึ่งตรงนี้จะต่างอย่างมากกับระบบการศึกษาที่นี่ โดยเฉพาะการเรียนกฎหมาย ที่นี่เน้นในตัวกระบวนการของการเรียนการสอน คือให้นักศึกษาเข้าร่วมตามกระบวนการ ไม่เ้นนที่การมานั่งทำข้อสอบเลยครับ
แถมหากสอบตก ก็สามารถสอบแก้ตัวได้อีกครั้งหนึ่ง มำให้การเรียนการสอนที่นี่ เด็กจะขยันและเครียดในการเรียน แต่พอถึงช่วงสอบจะผ่อนคลายมากขึ้นครับ

No comments: