Wednesday, 2 April 2008

Wheelchair Wanted

ผ่านไปแล้วการผ่าตัด.................................

หลังจากเมื่อวานคะหนุ่ยได้เข้าผ่าตัดตาปลาที่เท้า ทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อยแล้น การผ่าตัดครั้งนี้ก็เหมือนเดิมอีกแระ คือการฉีดยาชาเจ็บมากส์ หมอบอกว่าการผ่าครั้งนี้ต้องผ่าให้กว้างขึ้นกินพื้นที่ทั้งแผลเก่าและแผลใหม่ พอผ่าเสร็จปวดเอาการทีเดียว wheeelchair ถูกจัดหามารอรับกันเลยทีเดียว..............
The Ta-Pla operation passed; everthing was okay. In the same way as the former operation, the injection was very bad. After the operation, the wheelchair were provided for me @@@@@@..........

No comments: