Wednesday, 14 May 2008

Summer Institute III

วันที่สามผ่านไปแล้ว................

วันนี้ตื่นก็สายแถมฝนตกอีกกว่าจะไปถึงรถก็ติด แต่ก็ไปทันเวลานะ

สำหรับการบรรยายวันนี้ถือว่าตรงกับที่ผมสนใจสุดแล้ว เป็นประเด็นปัญหาและทางปฏิบัติทางด้านอาญาระหว่างประเทศ จากผู้พิพากษาสามท่าน คือ

  1. Judge Motoo Noguchi- Supreme Court Chamber, Extraordinary Chambers in the courts of Cambodia
  2. Judge Lui Daqun-Appeal Chamber, International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia and
  3. Judge Jacinta Da Costa-Probational Judge, Court of Appeal, Timor Leste

สรุปแล้วก็ได้ข้อมูลเยอะพอตัวในการที่จะใช้เพื่อทำวิทยานิพนธ์ต่อไป

เผลอแป๊บเดียวก็เกือบครึ่งทางแล้ว ทนอด อดทน ต่อไปคร้าบบบบ

No comments: