Sunday, 14 October 2012

Passed time

เผลอแผลบเดียว เป็นเวลานานมากที่ผมไม่ได้มีโอกาสเข้ามาเขียนเล่าเรื่องราวในชีวิตผ่านบล็อกทีผมตั้งใจทำขึ้นมา

เวลาเกือบ 5 ปีแล้ว ที่บล็อกนี้ถูกใช้เป็นท่อกลางในการบอกเล่าเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาใชชีวิตของผม

วันนี้ตั้งใจว่า ผมจะพยายามนำเรื่องราวในชีวิตมาเขียนบอกเล่าไว้ที่นี่ต่อไป

เพราะเวลาท่ผ่านไปนั้น มันอาจจะทำให้สิ่งดีๆ ในชีวิตถูกลืมเลือนไปด้วยเช่นกัน

 

No comments: