Tuesday, 9 August 2011

Daily life

ชีวิตกว่าหนึึ่งปีในเมืองไทยของผมมันทำให้ชีวิตผมเปลี่ยนไปค่อนข้างมากนะเนี่ยะ

คงถึงเวลาที่ผมต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างจริงๆ แล้ว

No comments: